Autoriõigusliku seisundi deklaratsioonid

Rightsstatements.org koduleht sisaldab praegu kaksteist autoriõigusliku seisundi deklaratsiooni, mida mäluasutused saavad kasutada avalikkuse teavitamiseks digitaalsete objektide autoriõiguslikust seisundist ja taaskasutusõigustest. Deklaratsioonide väljatöötamisel on silmas peetud nii inim- kui ka masinkasutajate (nagu otsingumootorid) huve ning need avaldatakse linkandmetena. Igale deklaratsioonile vastab unikaalne URI.

Autoriõigusliku seisundi deklaratsioonide väljatöötamisel on lähtutud mäluasutuste ja digitaalset kultuuripärandit vahendavate koondamisplatvormide vajadustest ning need ei ole mõeldud üksikisikute isikliku loomingu litsentseerimiseks. (Juhul kui otsite sobivat vahendit oma isikliku loomingu litsentseerimiseks, võite kaaluda mõne Creative Commonsi litsentsi kasutamist.)

Autoriõigusliku seisundi deklaratsioonide kolm kategooriat

Kehtiv autoriõigus

Deklaratsioonid teostele, millele kehtib autoriõigus

Autoriõigus ei kehti

Deklaratsioonid teostele, millele ei kehti autoriõigus

Muu

Deklaratsioonid teostele, mille autoriõiguslik seisund on ebaselge

Autoriõigusliku seisundi deklaratsioonid jagunevad kolme kategooriasse: deklaratsioonid teostele, millele kehtib autoriõigus; deklaratsioonid teostele, millele ei kehti autoriõigus; deklaratsioonid teostele, mille autoriõiguslik seisund on ebaselge. Deklaratsioonid annavad kergesti loetavat kõrgtaseme informatsiooni digitaalsete objektide autoriõigusliku seisundi ja taaskasutussõiguste kohta. Kõigil juhtudel peale kahe deklaratsiooni, mis puudutavad ebaselge autoriõigusliku seisundiga objekte võib teose deklaratsiooniga märgistada alles pärast selle autoriõigusliku seisundi tuvastamist. Rohkem informatsiooni objektide autoriõigusliku seisundi deklaratsioonidega märgistamise kohta leiab dokumentatsioonilehelt.

Autoriõigusliku seisundi deklaratsioonid kehtiva autoriõigusega objektidele

Järgmised viis autoriõigusliku seisundi deklaratsiooni on mõeldud kehtiva autoriõigusega digitaalsete objektide märgistamiseks. Juhul kui Teie organisatsioon valdab selliste objektide õigusi ning soovib edendada nende taaskasutamist, soovitame Teil kaaluda nende kättesaadavaks tegemist mõne avatud Creative Commonsi litsentsi all.

Kehtiv autoriõigus

See autoriõigusliku seisundi deklaratsioon on mõeldud kehtiva autoriõigusega objektide märgistamiseks. Selle kasutamine tähendab, et objekti kättesaadavaks teinud organisatsioon on otsustanud, et objektile kehtib autoriõigus ja objekti avaldaja on kas selle õiguste valdaja, st on saanud teos(t)e kättesaadavaks tegemiseks vastavate õiguste valdaja(te)lt loa, või teeb objekti kättesaadavaks seda võimaldavate autoriõiguse erandite ja piirangute (nagu õigustatud kasutus) alusel.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

Kehtiv autoriõigus - EL orbteos

Selle autoriõigusliku seisundi deklaratsiooniga võib märgistada objekte, mis põhinevad teostel, mis on tunnistatud nende esmaavaldamisriigis orbteosteks vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 25. oktoobri 2012 direktiivile 2012/28/EL “Orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta”. See on rakendatav ainult objektidele, mis on tuletatud orbteoste direktiivis käsitletud teostest, nagu raamatu, ajakirja, ajalehe või muu trükisena avaldatud teosed või kinematograafilised ja audiovisuaalsed teosed ja fonogrammid (märkus: see ei hõlma fotograafiat ja kujutavaid kunste). Deklaratsiooni võivad rakendada direktiiviga soodustatud isikutest organisatsioonid: liikmesriikides asuvad avalikud raamatukogud, haridusasutused ja muuseumid, avalikud arhiivid, filmi- ja audiopärandi säilitamisega tegelevad organisatsioonid ja avalikkust teenindavad ringhäälinguorganisatsioonid. Soodustatud isik peab ühtlasi teose registreerima EUIPO hallatavas EL orbteoste andmebaasis.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC-OW-EU/1.0/

Kehtiv autoriõigus - lubatud hariduslik kasutus

Seda autoriõigusliku seisundi deklaratsiooni võib rakendada ainult autoriõigusega kaitstud objektidele, mille puhul objekti kättesaadavaks tegev organisatsioon on objekti õiguste valdaja või on selle õiguste valdaja(te)lt saanud selgesõnalise loa võimaldada kolmandatel osapooltel nende teos(t)e kasutamist hariduslikul eesmärgil ilma selleks esmalt luba taotlemata.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC-EDU/1.0/

Kehtiv autoriõigus - lubatud mitteäriline kasutus

Seda autoriõigusliku seisundi deklaratsiooni võib rakendada ainult sellistele autoriõigusega kaitstud objektidele, mille puhul objekti kättesaadavaks tegev organisatsioon on objekti õiguste valdaja või on selle õiguste valdaja(te)lt saanud selgesõnalise loa võimaldada kolmandatel osapooltel nende teos(t)e kasutamist mitteärilisel eesmärgil ilma selleks esmalt luba taotlemata.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/

Kehtiv autoriõigus - õiguste valdaja(d) ei ole leitavad või tuvastatavad

See autoriõigusliku seisundi deklaratsioon on mõeldud selliste objektide märgistamiseks, millele kehtib autoriõigus, kuid mille õiguste valdajat (valdajaid) pole õnnestunud mõistliku otsimise tulemusena tuvastada või leida. See on mõeldud ainult sellisteks juhtudeks, kus objekti kättesaadavaks teha kavatsev organisatsioon on võrdlemisi kindel, et objekti aluseks olev teos on autoriõigusega kaitstud. Deklaratsioon ei ole mõeldud EL-is asuvatele organisatsioonidele, kes on EL orbteoste direktiivist lähtuvalt leidnud teosed olevat orbteosed (sellisel juhul tuleb kasutada deklaratsiooni InC-OW-EU).

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC-RUU/1.0/

Autoriõigusliku seisundi deklaratsioonid objektidele, millele ei kehti autoriõigus

Järgmised neli autoriõigusliku seisundi deklaratsiooni on mõeldud selliste teoste märgistamiseks, millele ei kehti autoriõigus, kuid millele laienevad muud vaba taaskasutamist takistavad piirangud või mille autoriõigusliku kaitse puudumine on tuvastatud ainult mõne kindla õigusruumi puhul. Neid peaks kasutama ainult sellistel juhtudel, kus avaliku omandi tähise või CC0 avaliku omandi märke kasutamine ei ole võimalik.

Autoriõigus ei kehti - Ameerika Ühendriigid

See autoriõigusliku seisundi deklaratsioon on mõeldud selliste objektide märgistamiseks, millele (objekti kättesaadavaks teha kavatsevale organisatsioonile teadaolevalt) Ameerika Ühendriikide seadustikust lähtuvalt autoriõigus ei kehti. Deklaratsiooni ei tohi kasutada orbteoste (millele eeldatakse kehtivat autoriõigus) ega selliste objektide märgistamiseks, mille autoriõiguslikku seisundit ei ole objekti kättesaadavaks teha kavatsev organisatsioon püüdnud tuvastada.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/

Autoriõigus ei kehti - ainult mitteäriline kasutus

See autoriõigusliku seisundi deklaratsioon on rakendatav ainult teostele, mis on avalikus omandis, kuid on digiteeritud osana avaliku ja erasektori koostööprojektist, mille raames partnerid on leppinud kokku teose digitaalse kujutise ärilise kasutamise võimaluste piiramises kolmandate osapoolte jaoks. See on välja töötatud Euroopa raamatukogude ja Google'i koostöös digiteeritud teoste tarbeks, kuid on teoorias rakendatav ka teiste sarnaste avaliku ja erasektori koostööprojektide raames digiteeritud teostele.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-NC/1.0/

Autoriõigus ei kehti - lepingulised piirangud

See autoriõigusliku seisundi deklaratsioon on rakendatav ainult objektidele, mis on avalikus omandis, kuid millega seoses on objekti kättesaadavaks teha kavatsev organisatsioon allkirjastanud lepingu, mis nõuab neilt objekti kasutamise piiramist kolmandatele osapooltele. Deklaratsiooni siduvuse tagamiseks peab objekti kättesaadavaks teha kavatsev organisatsioon sellele lisama viite objekti kasutamisega seotud lepingulisi piiranguid käsitlevale veebilehele.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-CR/1.0/

Autoriõigus ei kehti - muud teadaolevad õiguslikud piirangud

See autoriõigusliku seisundi deklaratsioon on mõeldud selliste objektide märgistamiseks, mis on avalikus omandis, kuid mida ei ole võimalik vabalt taaskasutada tulenevalt teadaolevatest õiguslikest piirangutest, nagu kultuuripärandi või traditsiooniliste väljendusvormide kaitse, mis ei luba objekti kättesaadavaks teha kavatseval organisatsioonil võimaldada objekti vaba taaskasutamist. Deklaratsiooni siduvuse tagamiseks peab objekti kättesaadavaks teha kavatsev organisatsioon sellele lisama viite objekti taaskasutamist piiravaid õiguslikke piiranguid käsitlevale veebilehele.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-OKLR/1.0/

Muud autoriõigusliku seisundi deklaratsioonid

Järgmised kolm autoriõigusliku seisundi deklaratsiooni on mõeldud selliste digitaalsete objektide märgistamiseks, mille autoriõiguslikku seisundit ei ole õnnestunud tuvastada. Neid peaks kasutama ainult sellistel juhtudel, kus selgema sisuga deklaratsiooni või litsentsi kasutamine ei ole võimalik.

Autoriõigus teadaolevalt ei kehti

See autoriõigusliku seisundi deklaratsioon on mõeldud selliste objektide märgistamiseks, mille autoriõiguslikku seisundit ei ole õnnestunud lõplikult tuvastada, kuid mille puhul on objekti kättesaadavaks teha kavatseval organisatsioonil mõistlikkuse piires alust arvata, et objekti aluseks olevale teosele ei kehti enam autoriõigus ega sellega seotud õigused. Deklaratsiooni ei peaks kasutama orbteoste (millele eeldatakse kehtivat autoriõigus) ega selliste objektide märgistamiseks, mille aluseks oleva teose autoriõiguslikku seisundit ei ole objekti kättesaadavaks teha kavatsev organisatsioon püüdnud tuvastada.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NKC/1.0/

Autoriõiguslik seisund hindamata

See autoriõigusliku seisundi deklaratsioon on mõeldud selliste objektide märgistamiseks, mille autoriõiguslik seisund on teadmata ja mille puhul objekti kättesaadavaks teha kavatsev organisatsioon ei ole teinud pingutusi objekti aluseks oleva teose autoriõigusliku seisundi tuvastamiseks.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/

Autoriõiguslik seisund tuvastamata

See autoriõigusliku seisundi deklaratsioon on mõeldud selliste objektide märgistamiseks, mille autoriõiguslik seisund on teadmata ja mille kättesaadavaks teinud organisatsioon on teinud (tulemusteta) pingutusi objekti aluseks oleva teose autoriõigusliku seisundi tuvastamiseks. Üldjuhul kasutatakse seda olukorras, kus puuduvad teose autoriõigusliku seisundi täpseks tuvastamiseks olulised faktid.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/UND/1.0/