Autoriõigus ei kehti - Ameerika Ühendriigid

Objekti kättesaadavaks teinud organisatsioon usub, et see on Ameerika Ühendriikide õigusest lähtuvalt avalikus omandis, kuid selle teiste riikide autoriõiguse seadustikest tulenev õiguslik seisund on hindamata. Objekt ei pruugi olla avalikus omandis teiste riikide seadustikust lähtuvalt. Palun küsige täiendavat infot objekti kättesaadavaks teinud organisatsioonilt.

Märkused:

  • Juhul kui ei ole otseselt öeldud teisiti, ei anna objekti kättesaadavaks teinud organisatsioon objekti kohta mingeid garantiisid ega taga käesoleva autoriõigusliku seisundi deklaratsiooni täpsust. Kasutusviisi õiguspärasuse eest vastutab kasutaja ise.
  • Objekti kättesaadavaks teinud organisatsiooni koduleht võib sisaldada täiendavat informatsiooni objekti autoriõigusliku seisundi kohta.
  • Teie kavandatav kasutusviis võib nõuda täiendavate lubade hankimist. Näiteks võivad materjali kasutamist piirata muud õigused, nagu isiku-, eraelu puutumatuse ning moraalsed õigused.

LAHTIÜTLUS: Autoriõigusliku seisundi deklaratsioon on mõeldud selgitama üldsusele objekti kasutamisvõimalusi. Juhul kui deklaratsiooni objektiks oleva objekti korduvkasutamist reguleerib (mittestandardne) litsents või leping, kujutab deklaratsioon endast vaid selle teatavate sätete kokkuvõtet. See ei ole litsents ning seda ei peaks kasutama oma teose litsentseerimiseks. Oma isikliku loomingu litsentseerimiseks võite kasutada kodulehel https://creativecommons.org/ pakutavaid litsentse.

Deklaratsiooni URI:
http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/