Kehtiv autoriõigus - EL orbteos

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 25. oktoobri 2012 direktiivi 2012/28/EL “Orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta” alusel loetakse objekti selle esmaavaldamisriigis orbteoseks. See tähendab, et (a) autoriõiguse valdajat (valdajaid) ei ole tuvastatud või (b) õiguste valdaja(d) on küll tuvastatud, kuid neid ei ole leitud vaatamata sellele, et on tehtud õiguste valdajate hoolikas otsing. Tehtud hoolika otsingu tulemused on leitavad EL orbteoste andmebaasist. Objekti võib vabalt kasutada kõigil viisidel, mis on lubatud kavandatavale kasutusviisile kohalduvates autoriõigust ja sellega seotud õigusi puudutavates seadustes.

Märkused:

  • Juhul kui Te valdate informatsiooni, mis võib kaasa aidata õiguste valdaja(te) tuvastamisele või leidmisele, teavitage sellest objekti kättesaadavaks teinud organisatsiooni.
  • Juhul kui ei ole otseselt öeldud teisiti, ei anna objekti kättesaadavaks teinud organisatsioon objekti kohta mingeid garantiisid ega taga käesoleva autoriõigusliku seisundi deklaratsiooni täpsust. Kasutusviisi õiguspärasuse eest vastutab kasutaja ise.
  • Objekti kättesaadavaks teinud organisatsiooni koduleht võib sisaldada täiendavat informatsiooni objekti autoriõigusliku seisundi kohta.
  • Teie kavandatav kasutusviis võib nõuda täiendavate lubade hankimist. Näiteks võivad materjali kasutamist piirata muud õigused, nagu isiku-, eraelu puutumatuse ning moraalsed õigused.

LAHTIÜTLUS: Autoriõigusliku seisundi deklaratsioon on mõeldud selgitama üldsusele objekti kasutamisvõimalusi. Juhul kui deklaratsiooni objektiks oleva objekti korduvkasutamist reguleerib (mittestandardne) litsents või leping, kujutab deklaratsioon endast vaid selle teatavate sätete kokkuvõtet. See ei ole litsents ning seda ei peaks kasutama oma teose litsentseerimiseks. Oma isikliku loomingu litsentseerimiseks võite kasutada kodulehel https://creativecommons.org/ pakutavaid litsentse.

Deklaratsiooni URI:
http://rightsstatements.org/vocab/InC-OW-EU/1.0/