TEISIŲ PAREIKŠTYS

Tinklalapyje RightsStatements.org šiuo metu yra pateikta 12 skirtingų teisių pareikščių, kurias atminties institucijos gali panaudoti siekdamos informuoti visuomenę apie skaitmeniniams objektams taikomą autorių teisių režimą ir galimus jų pakartotinio panaudojimo būdus. Teisių pareikštys sukurtos siekiant leisti jomis naudotis ir žmonėms, ir kompiuterinėms sistemoms (pavyzdžiui, paieškos varikliams), jos pateikiamos kaip susieti duomenys. Kiekviena teisių pareikštis turi unikalų universalųjį ištekliaus identifikatorių (URI).

Teisių pareikštys sukurtos specialiai atminties institucijų ir internetinių kultūros paveldo duomenų kaupimo platformų poreikiams, jos nėra skirtos naudoti asmenims, norintiems licencijuoti savo pačių kūrybą. (Jei ieškote įrankio licencijuoti savo kūrybai, apsvarstykite galimybę pasinaudoti viena iš Kūrybinių bendrijų Creative Commons licenses).

Trys Teisių pareikščių kategorijos

AUTORIŲ TEISĖS SAUGOMOS

Pareikštys autorių teisių saugomiems objektams

AUTORIŲ TEISĖS NEGALIOJA

Pareikštys objektams, kurių autorių teisės nesaugo

KITOS

Pareikštys objektams, kurių autorių teisių būsena neaiški

Teisių pareikštys gali būti suskirstytos į tris kategorijas: Pareikštys autorių teisių saugomiems objektams, Pareikštys objektams, kurių autorių teisės nesaugo ir Pareikštys objektams, kurių autorių teisių būsena yra neaiški. Pareikštyse pateikiama naudotojui lengvai suprantama informacija apie skaitmeninius objektus saugančių autorių teisių rėžimą ir galimybes juos panaudoti pakartotinai. Išskyrus dvi pareikštis, specialiai skirtas ženklinti objektus, kurių autorių teisių būsena nėra žinoma, pareikštys turėtų būti taikomos tik po to, kai identifikuojamos objektą saugančios autorinės teisės. Daugiau informacijos apie tai, kaip taikyti teisių pareikštis, galite rasti skyriuje „Dokumentai“.

Pareikštys autorių teisių saugomiems objektams

Toliau nurodytos penkios teisių pareikštys yra skirtos ženklinti objektus, saugomus pagal autorių teisės normas. Jei jūsų atstovaujama institucija yra teisių turėtoja ir siekia skatinti pakartotinį jų panaudojimą, apsvarstykite galimybę objektus padaryti prieinamais taikant Kūrybinių bendrijų Creative Commons licenciją

Autorių teisės saugomos

Ši Teisių pareikštis gali būti taikoma Objektui, saugomam pagal autorių teisės normas. Šios pareikšties pritaikymas reiškia, kad jį viešai prieinamu padariusi institucija nustatė, jog galioja autorių teisės į Objektą, ir arba pati institucija yra teisių turėtoja arba ji iš teisių turėtojo(-ų) gavo leidimą padaryti Darbus viešai prieinamais arba Objektas yra padarytas viešai prieinamu taikant tam tikrą autorių teisių išimtį ar apribojimą, kurie leidžia padaryti Objektą viešai prieinamu.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

Autorių teisės saugomos – ES kūrinys našlaitis

Ši Teisių pareikštis skirta ženklinti Objektus, kurie paremti Darbais, pripažintais „kūriniais našlaičiais“ pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimo. Ji gali būti taikoma tik Objektams, kildinamiems iš Darbų, patenkančių į Direktyvos reguliavimo sritį: Darbams, išleistiems kaip knygos, dienoraščiai, laikraščiai, žurnalai ar kiti literatūros kūriniai, taip pat bei kinematografijos ar audiovizualiniams Darbams ir fonogramoms (pastaba: į taikymo sritį nepatenka fotografijos ir vaizduojamosios dailės kūriniai). Šią Teisių pareikštį gali pritaikyti tik institucijos, laikomos nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudotojomis pagal Direktyvą: ES valstybėje narėje įsteigtos viešai prieinamos bibliotekos, muziejai, archyvai, kino ir (ar) garso paveldo įstaigos, švietimo įstaigos (ir mokslinių tyrimų institutai) ir visuomeninė transliuojančioji organizacija. Be to, tokia institucija - naudotoja turėtų būti Kūrinį registravusi ES intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) valdomoje ES „kūrinių našlaičių“ duomenų bazėje.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC-OW-EU/1.0/

Autorių teisės saugomos – Neįmanoma rasti ar nustatyti teisių turėtojo(-ų)

Ši Teisių pareikštis skirta ženklinti Objektą, kuris yra saugomas pagal autorių teisės normas, tačiau nepavykus nustatyti ar surasti teisių turėtojo(-ų) po kruopščios paieškos. Ši Teisių pareikštis turėtų būti taikoma tik tada, kai Objektą viešai prieinamu padariusi institucija yra pagrįstai įsitikinusi, Kūrinys, kuriuo remiasi Objektas, saugomas autorių teisės. Šios Teisių pareikšties neturėtų naudoti ES įsteigta institucija, nustačiusi, kad Darbus galima identifikuoti „kūriniais našlaičiais“ vadovaujantis ES „kūrinių našlaičių“ direktyva (juos dera ženklinti naudojant Inc-OW-EU).

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC-RUU/1.0/

Autorių teisės saugomos – leidžiama naudoti edukaciniais tikslais

Ši Teisių pareikštis gali būti taikoma Objektui, saugomam pagal autorių teisės normas, kai Objektą viešai prieinamu padariusi institucija yra gavusi aiškiai išreikštą teisių turėtojo(-ų) sutikimą leisti tretiesiems asmenims naudoti Kūrinį(-ius) edukaciniais tikslais nesikreipiant papildomų išankstinių leidimų.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC-EDU/1.0/

Autorių teisės saugomos – leidžiama naudoti nekomerciniams tikslams

Ši Teisių pareikštis gali būti taikoma Objektui, saugomam pagal autorių teisės normas, kai Objektą viešai prieinamu padariusi institucija yra gavusi aiškiai išreikštą teisių turėtojo(-ų) sutikimą leisti tretiesiems asmenims naudoti Kūrinį(-ius) nekomerciniais tikslais nesikreipiant papildomų išankstinių leidimų.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/

Pareikštys objektams, kurių autorių teisės nesaugo

Toliau nurodytos keturios teisių pareikštys yra skirtos ženklinti objektus, kurie nėra saugomi pagal autorių teisės normas, tačiau arba jiems taikomi kiti, su autorių teisėmis nesusiję, apribojimai, kurie trukdo laisvai naudoti objektus pakartotinai, arba jų autorių teisių režimas nustatytas tik kažkurioje konkrečioje jurisdikcijoje. Šios teisių pareikštys turėtų būti naudojamos tik tada, kai nėra įmanoma panaudoti Viešojo naudojimo (public domain) žymens (PD) arba priskirti objekto viešajai sričiai panaudojant CC0.

Autorių teisės nebegalioja – tik nekomerciniams tikslams

Ši Teisių pareikštis gali būti taikoma tik viešojoje srityje (public domain) esantiems objektams, kurie buvo skaitmeninti viešosios ir privačiosios partnerystės pagrindais, ir kuomet partneriai yra sutarę riboti galimybę tretiesiems asmenims teisę panaudoti Darbo skaitmeninę versiją komerciniais tikslais. Ši Pareikštis sukurta specialiai tam, kad apimtų Objektus, skaitmenintus Europos bibliotekoms bendradarbiaujant su Google, tačiau teoriškai gali būti panaudota ir Objektams, kurie skaitmeninami kitais panašiais viešosios ir privačiosios partnerystės atvejais.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-NC/1.0/

Autorių teisės negalioja – Jungtinėse Valstijose

Ši Teisių pareikštis turėtų būti taikoma Objektams, kuriuos ketinanti padaryti prieinamais institucija nustatė juos esant viešojoje srityje (public domain) pagal Jungtinių Amerikos Valstijų teisės aktus. Ši teisių pareikštis neturėtų būti naudojama „kūriniams našlaičiams“ (t.y., Objektams, kurie, tikėtina, tebėra autorių teisių saugomi) arba Objektams, kurie paremti Darbais, kurių autorių teisių statuso ketinanti padaryti Objektus prieinamais institucija kruopščiai neištyrė.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/

Autorių teisės negalioja – kiti teisiniai apribojimai

Ši Teisių pareikštis gali būti taikoma viešojoje srityje (public domain) esantiems Objektams, kurie negali būti laisvai pakartotinai naudojami dėl teisinio rėžimo, draudžiančio institucijai, ketinančiai padaryti Objektą prieinamu, leisti laisvą Objekto pakartotinį panaudojimą, pavyzdžiui, dėl galiojančio kultūros paveldo apsaugos ar liaudies kūrybos apsaugos teisinio reguliavimo. Siekiant, kad ši Teisių pareikštis būtų išbaigta, institucija, kuri Objektą ketina padaryti prieinamu, turėtų pateikti nuorodą į tinklapį, kuriame detalizuojami teisiniai apribojimai Objekto pakartotiniam panaudojimui.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-OKLR/1.0/

Autorių teisės negalioja – taikomi sutartiniai apribojimai

Ši Teisių pareikštis gali būti taikoma tik viešojoje srityje (public domain) esantiems Objektams, kai institucija, ketinanti padaryti Objektą prieinamu, yra sudariusi sutartis, kurios ją įpareigoja imtis priemonių, ribojančių galimybę jį naudoti tretiesiems asmenims. Siekiant, kad ši Teisių pareikštis būtų išbaigta, institucija, kuri Objektą padarė prieinamu, turėtų pateikti nuorodą į tinklapį, kuriame detalizuojami sutartiniai apribojimai Objekto panaudojimui.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-CR/1.0/

Kitos teisių pareikštys

Toliau nurodytos trys teisių pareikštys yra skirtos ženklinti skaitmeninius objektus, kurių autorių teisių būsena nebuvo aiškiai nustatyta. Jos turėtų būti naudojamos tik tada, kai nėra įmanoma panaudoti aiškesnių teisių pareikščių arba licencijų.

Autorių teisių būsena neaiški

Ši teisių pareikštis turėtų būti taikoma ženklinant Objektus, kurių autorių teisių būsena yra nežinoma, ir kuriuos prieinamais padariusi institucija dėjo pastangas įvertinti galiojančias autorių teises į Kūrinį, kuriuo paremtas Objektas, tačiau nesėkmingai. Dažniausiai ši Teisių pareikštis naudojama, kai institucija neturi esminės informacijos, būtinos tiksliai autorių teisių būsenai nustatyti.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/UND/1.0/

Autorių teisių būsena netirta

Ši teisių pareikštis turėtų būti taikoma ženklinant Objektus, kurių autorių teisių būsena yra nežinoma, ir kuriuos prieinamais ketinanti padaryti institucija nesiėmė veiksmų įvertinti galiojančias autorių teises.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/

Žinomų galiojančių autorių teisių nėra

Ši Teisių pareikštis turėtų būti taikoma Objektams, kurių autorių teisių būsenos juos prieinamais padariusi institucija galutinai nenustatė, tačiau turi svarų pagrįndą manyti, jog Darbui, kurio pagrindu sukurti Objektai, autorių nei gretutinės teisės nebegalioja. Ši teisių pareikštis neturėtų būti naudojama „kūriniams našlaičiams“ (t.y., Objektams, kurie, tikėtina, tebėra autorių teisių saugomi) nei Objektams, kurie paremti Darbais, kurių autorių teisių statuso ketinanti padaryti Objektus prieinamais institucija kruopščiai neištyrė.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NKC/1.0/