Käyttöoikeuskuvaukset

RightsStatements.org tarjoaa tällä hetkellä 12 erilaista käyttöoikeuskuvausta, joita kulttuuriperintölaitokset voivat käyttää välittääkseen yleisölle tietoa digitaalisten objektien tekijänoikeudellisesta ja uudelleenkäyttöä koskevasta tilanteesta. Käyttöoikeuskuvaukset on suunniteltu sekä ihmisten että koneiden (kuten hakukoneiden) käyttöön, ja ne ovat saatavilla linkitettynä datana. Jokaisella käyttöoikeuskuvauksella on oma URI-osoitteensa.

Käyttöoikeuskuvaukset on suunniteltu erityisesti kulttuuriperintölaitosten ja kulttuuriperintötiedon koostamiseen tarkoitettujen verkkoalustojen tarpeisiin, eikä niitä ole tarkoitettu yksittäisten henkilöiden teosten lisensiointiin. (Omien teosten lisensiointiin voi käyttää esim. Creative Commons -lisenssejä.)

Kolme käyttöoikeuskuvausryhmää

Tekijänoikeuden piirissä

Kuvaukset tekijänoikeuden suojaamille teoksille

Ei tekijänoikeutta

Kuvaukset teoksille, joita tekijänoikeus ei suojaa

Muut

Kuvaukset teoksille, joiden tekijänoikeudellinen status on epäselvä

Käyttöoikeuskuvauksia on kolmenlaisille teoksille: tekijänoikeuden suojaamille, tekijänoikeudellisen suojan ulkopuolelle jääville sekä teoksille, joiden tekijänoikeudellinen status on epäselvä. Käyttöoikeuskuvaukset tarjoavat loppukäyttäjälle helposti ymmärrettävää ja korkealaatuista tietoa digitaalisten objektien tekijänoikeudellisesta ja uudelleenkäyttöä koskevasta tilanteesta. Käyttöoikeuskuvauksia tulisi käyttää vain silloin kun teoksen tekijänoikeudellinen status on kyetty määrittämään, poikkeuksena kaksi käyttöoikeuskuvausta, jotka koskevat teoksia, joiden tekijänoikeusstatus on epäselvä. Käyttöoikeuskuvauksien soveltamisesta löydät lisätietoa dokumentaatio-osiosta.

Tekijänoikeuden piirissä olevien objektien käyttöoikeuskuvaukset

Seuraavat viisi käyttöoikeuskuvausta on tarkoitettu tekijänoikeuden suojaamille digitaalisille objekteille. Jos organisaationne on tällaisten objektien oikeudenhaltija ja haluaa kannustaa objektien uudelleenkäyttöä, voitte harkita objektien saattamista saataville avoimella Creative Commons -lisenssillä.

Tekijänoikeuden piirissä

Tätä käyttöoikeuskuvausta voidaan käyttää Kohteeseen, joka on tekijänoikeuden suojaama. Kuvausta käyttämällä ilmaistaan, että Kohteen saataville saattava organisaatio on todennut kohteen olevan tekijänoikeuden piirissä ja että kyseinen organisaatio saattaa kohteen saataville joko kohteeseen liittyvän teoksen (tai teosten) oikeudenhaltijana, oikeudenhaltijan tai -haltijoiden luvalla taikka perustuen sellaiseen tekijänoikeutta koskevaan poikkeukseen tai rajoitukseen (mukaan lukien “Fair use“), joka antaa sille tähän oikeuden.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

Tekijänoikeuden piirissä - EU-orpoteos

Tämä käyttöoikeuskuvaus on tarkoitettu Kohteille, joihin liittyvä teos on katsottu orpoteokseksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista 25. päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/28/EU mukaisesti. Kuvausta voidaan käyttää vain Kohteisiin, jotka perustuvat direktiivin soveltamisalaan kuuluviin teoksiin. Tällaisia teoksia ovat kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien tai muiden kirjoitusten muodossa julkaistut teokset sekä elokuvateokset tai audiovisuaaliset teokset ja äänitteet (huom. ulkopuolelle jäävät valokuva- ja kuvataide). Kuvausta voivat käyttää vain ne tahot, joille direktiivi luo oikeuksia: Euroopan unionin jäsenvaltioon sijoittautuneet yleisölle avoimet kirjastot, oppilaitokset ja museot sekä arkistot, elokuva- ja äänitearkistot ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot. Tällaisen tahon odotetaan myös rekisteröineen teoksen Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ylläpitämään EU:n orpoteostietokantaan.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC-OW-EU/1.0/

Tekijänoikeuden piirissä - ei-kaupallinen käyttö sallittu

Tätä käyttöoikeuskuvausta voidaan käyttää ainoastaan tekijänoikeuden suojaamiin Kohteisiin silloin, kun Kohteen saataville saattava organisaatio on oikeudenhaltija, tai kun oikeudenhaltija tai -haltijat ovat nimenomaisesti valtuuttaneet sen sallimaan kolmansien osapuolten käyttää teostaan tai teoksiaan ei-kaupallisissa tarkoituksissa ilman erillistä lupaa.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/

Tekijänoikeuden piirissä - käyttö opetustoiminnassa sallittu

Tätä käyttöoikeuskuvausta voidaan käyttää ainoastaan tekijänoikeuden suojaamiin Kohteisiin silloin, kun kohteen saataville saattava organisaatio on oikeudenhaltija, tai kun oikeudenhaltija tai -haltijat ovat nimenomaisesti valtuuttaneet sen sallimaan kolmansien osapuolten käyttää teostaan tai teoksiaan opetustoiminnassa ilman erillistä lupaa.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC-EDU/1.0/

Tekijänoikeuden piirissä - oikeudenhaltija(t) paikantamatta tai tunnistamatta

Tämä käyttöoikeuskuvaus on tarkoitettu Kohteelle, jonka on katsottu olevan tekijänoikeuden suojaama mutta jonka kohdalla oikeudenhaltijaa tai -haltijoita ei ole kohtuullisten selvitysten jälkeen tunnistettu tai paikannettu. Tätä käyttöoikeuskuvausta tulisi käyttää vain, jos organisaatio, joka aikoo saattaa kohteen saataville, on kohtuullisen varma siitä, että kohteeseen liittyvä teos kuuluu tekijänoikeuden piiriin. Käyttöoikeuskuvausta ei ole tarkoitettu sellaisten Euroopan unioniin sijoittautuneiden organisaatioiden käyttöön, jotka ovat katsoneet teoksen orpoteokseksi EU:n orpoteosdirektiivin mukaisesti (tällaisissa tapauksissa tulisi käyttää käyttöoikeuskuvausta InC-OW-EU).

URI: http://rightsstatements.org/vocab/InC-RUU/1.0/

Käyttöoikeuskuvaukset objekteille, jotka eivät ole tekijänoikeuden piirissä

Seuraavat neljä käyttöoikeuskuvausta on tarkoitettu teoksille, joita tekijänoikeus ei suojaa mutta joiden vapaan uudelleenkäytön estää jokin muu rajoitus kuin tekijänoikeus, tai teoksille, joiden tekijänoikeudellinen status (ei tekijänoikeutta) on varmistettu vain tietyn lainkäyttöalueen osalta. Näitä käyttöoikeuskuvauksia tulisi käyttää vain, jos Public Domain -merkintä tai CC0 eivät sovellu käytettäviksi.

Ei tekijänoikeutta - Yhdysvallat

Tätä käyttöoikeuskuvausta tulisi käyttää Kohteille, jotka organisaatio, joka aikoo saattaa Kohteen saataville, on todennut olevan ilman tekijänoikeuden suojaa Yhdysvaltain lainsäädännön nojalla. Käyttöoikeuskuvausta ei tulisi käyttää orpoteoksiin (joiden oletetaan olevan tekijänoikeuden suojaamia) tai Kohteisiin, joiden osalta organisaatio, joka aikoo saattaa Kohteen saataville, ei ole yrittänyt varmistaa Kohteeseen liittyvän teoksen tekijänoikeudellista statusta.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/

Ei tekijänoikeutta - muita tunnettuja oikeudellisia rajoituksia

Tätä käyttöoikeuskuvausta tulisi käyttää tekijänoikeudesta vapaisiin Kohteisiin, joiden vapaa uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, koska on olemassa tunnettuja oikeudellisia rajoituksia, kuten kulttuuriperintöä tai perinteistä kulttuurillista ilmaisua suojaavia rajoituksia, joiden takia organisaatio, joka aikoo saattaa kohteen saataville, ei voi sallia teoksen vapaata uudelleenkäyttöä. Organisaation, joka aikoo saattaa Kohteen saataville, tulisi täydentää tätä kuvausta linkillä verkkosivulle, josta kyseiset oikeudelliset rajoitukset ilmenevät.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-OKLR/1.0/

Ei tekijänoikeutta - sopimuksellisia rajoituksia

Tätä käyttöoikeuskuvausta voidaan käyttää ainoastaan sellaisiin Kohteisiin, jotka eivät ole tekijänoikeuden suojaamia mutta joiden osalta organisaatio, joka aikoo saattaa kohteen saataville, on tehnyt sopimuksen, joka velvoittaa sitä rajoittamaan Kohteen käyttöä kolmansien osapuolten toimesta. Organisaation, joka aikoo saattaa Kohteen saataville, tulisi täydentää tätä kuvausta linkillä verkkosivulle, josta Kohteen käyttöä koskevat sopimukselliset rajoitukset ilmenevät.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-CR/1.0/

Ei tekijänoikeutta - vain ei-kaupalliseen käyttöön

Tätä käyttöoikeuskuvausta voidaan käyttää ainoastaan sellaisiin teoksiin, jotka eivät ole tekijänoikeuden piirissä ja jotka on digitoitu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeessa, jonka osana kumppanit ovat sopineet rajoittavansa teoksen digitaalisen esitysmuodon kaupallista käyttöä kolmansien osapuolten toimesta. Kuvaus on kehitetty erityisesti Euroopan kirjastojen ja Googlen kumppanuushankkeissa digitoituja teoksia varten, mutta teoriassa sitä voidaan soveltaa myös muissa vastaavissa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeissa digitoituihin kohteisiin.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-NC/1.0/

Muut käyttöoikeuskuvaukset

Seuraavat kolme käyttöoikeuskuvausta on tarkoitettu käytettäviksi digitaalisille objekteille, joiden tekijänoikeudellista statusta ei ole varmuudella todettu. Kuvauksia tulisi käyttää vain silloin, kun ei ole mahdollista käyttää selkeämpää käyttöoikeuskuvausta tai lisenssiä.

Ei tunnettua tekijänoikeutta

Tätä käyttöoikeuskuvausta tulisi käyttää Kohteille, joiden tekijänoikeudellista statusta ei ole varmuudella todettu, mutta organisaatiolla, joka aikoo saattaa Kohteen saataville, on perusteltu syy uskoa, että Kohteeseen liittyvä teos ei enää kuulu tekijänoikeuden tai lähioikeuksien piiriin. Käyttöoikeuskuvausta ei tulisi käyttää orpoteoksiin (joiden oletetaan olevan tekijänoikeuden suojaamia) tai teoksiin, joiden osalta organisaatio ei ole yrittänyt varmistaa teoksen tekijänoikeudellista statusta.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/NKC/1.0/

Tekijänoikeusstatus määrittämätön

Tätä käyttöoikeuskuvausta tulisi käyttää Kohteille, joiden tekijänoikeudellinen status on jäänyt tuntemattomaksi, vaikka Kohteen saataville saattanut organisaatio on sitä yrittänyt määrittää. Käyttöoikeuskuvausta käytetään tyypillisesti tapauksissa, joissa organisaatiolta puuttuu tekijänoikeusstatuksen täsmällisen määrittämisen edellyttämiä olennaisia tietoja.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/UND/1.0/

Tekijänoikeusstatusta ei arvioitu

Tätä käyttöoikeuskuvausta tulisi käyttää Kohteille, joiden tekijänoikeudellinen status on tuntematon, eikä organisaatio, joka aikoo saattaa Kohteen saataville, ole yrittänyt määrittää sitä.

URI: http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/